Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Lövström

Talare

Peter Löfström

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:45

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 13:30

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

John Hed (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.00

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 17.58

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att jämte ordförande utse regionfullmäktiges 1:e vice ordförande Kjell Jormfeldt och 2:e vice ordförande Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll.

4. Fastställande av tid och plats för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att justering sker 2015-12-01, klockan 15.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.

5. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

6. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträde avsätts tid till frågestund för ledamöterna. Syftet med fråga ska vara att inhämta sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde.

En fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Fråga ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Enbart frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

7. Interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Inför sammanträdet har följande interpellationer ställts:

 1. Interpellation från Roland Gustbée (M) till regionstyrelsens ordförande – angående generalplanearbetet.
 2. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande - inställda operationer.

Interpellationerna redovisas som separata ärenden i kallelsen.

8. Frågor

Sammanfattning

Ledamöter kan vid fullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

9. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige besluta

att entlediga Remi Jönsson (S), Toftasjövägen 18, Växjö, från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Remi Jönsson (S), Toftasjövägen 18, Växjö, har begärt entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

10. Fördelning av medborgarförslag – Lägg om busslinje nummer 9

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

Tora Asplund, Telestadsgatan 2, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om omläggning av busslinje nr 9 till Posten på Coop Nära, Södra Ringvägen.

11. Fördelning av medborgarförslag – Avsaknad av behandlingsalternativ vid diagnosen ADHD

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Irma Moilanen Jannesson, Vinkelgatan 4, Strömsnäsbruk, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om alternativa behandlingsmöjligheter till läkemedel vid diagnosen ADHD.

12. Delårsrapport augusti 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport augusti 2015 för Region Kronoberg.

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att notera information om delårsrapporter per augusti 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, Grimslövs folkhögskolas styrelse, regionservice samt kundval och privata vårdgivare till protokollet samt

att notera information om revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2015 för Region Kronoberg till protokollet.

Sammanfattning

Delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg är regionövergripande och bygger på nämndernas, Grimslövs folkhögskolas, regionservice samt kundval- och privata vårdgivares delårsrapporter.

Region Kronoberg arbetar på bred front med att öka invånarnas tillgänglighet till och delaktighet i vården. Bland annat förbereds för införandet av e-journal, för ökad delaktighet, medan arbete pågår för att få fler att använda sig av ehälsotjänster, för ökad tillgänglighet. Möjligheten till webbtidbokning omfattar fler och fler verksamheter.

Tillgängligheten till vården är överlag god. Men liksom tidigare år har väntetiderna för den planerade vården försämrats till följd av beslutade verksamhetsneddragningar under semesterperioden. Därtill har specifika bemanningsproblem inom specialistsjukvården inneburit ytterligare verksamhetsneddragningar, bland annat av operationskapaciteten. Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade volymer jämfört med samma period 2014. Den akuta vården har ökat samtidigt som den planerade vården har minskat i motsvarande grad.

Tillgängligheten till länets kollektivtrafik är fortsatt hög. Nöjd kundindex för buss/tåg ligger på 69 %. Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (66 %) och målet för 2015 (67 %). För Serviceresor är nuläget 85 %, och överstiger helårsresultatet 2014 (84 %) och uppfyller målet för 2015 (85 %). Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar på grund av signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg.

Resultatet per augusti månad visar ett positivt utfall på 141 mnkr, vilket är 82 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen i förhållande till budget kan främst förklaras av högre intäkter och bättre finansiering i form av återbetalning från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av regionens kansli samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgaranti. Resultatet har också påverkats av att investeringstakten varit lägre än planerat vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar samt att pensionskostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat.

Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt budgetöverskridande vad gäller bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall. Resultatet exklusive jämförelsestörande engångsposter är 81 mnkr vilket är 22 mnkr bättre än budgeterat resultat på 59 mnkr.

Helårsprognosen pekar på ett resultat på 63 mnkr, vilket är en försämring med 27 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i april och 18 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 81 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framförallt av ett försämrat prognostiserat resultat för hälso och sjukvården om 30 mnkr samt en försämring av skatteprognosen med 7 mnkr. I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag bestående av återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr, Samordningsoch tillgänglighetsmiljarden (”kömiljarden”) för 2015 på 17 mnkr samt fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på 31 mnkr när flyttkostnaderna beaktats. Anslaget för pensionskostnader förväntas ge ett överskott under 2015 på ca 15 mnkr.

13. Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2016-2025

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att anta Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2016-2025 med Sven Sunessons (C) och Michael Öbergs (MP) ändringsyrkanden från RSAU 2015-11- 04 samt Sven Sunessons (C) ändringsyrkande från RS 2015-11-16,

att uppdra till regionstyrelsen att ansvara för genomförande och uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet,

att uppdra till trafiknämnden att på uppdrag av regionstyrelsen verkställa Trafikförsörjningsprogrammet samt

att uppdra till trafiknämnden att under 2016 ta fram kortsiktiga och långsiktiga måltal för punktlighet för såväl stadstrafik som regiontrafik.

Sammanfattning

Ärendet gäller ett nytt Trafikförsörjningsprogram (TFP) för Kronobergs län 2016-2025. Syftet är att tillhandahålla långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera och utvecklas i länet för kvinnor och män, pojkar och flickor i olika åldrar och för att stödja regional hållbar tillväxt. Det nya programmet ersätter det tidigare från 2012.

TFP har upprättats i samråd med berörda intressenter och följs upp i en ettårsoch fyraårscykel i enlighet med Gröna Kronoberg 2025 (RUS). TFP är styrande för Region Kronobergs verksamhet, och har en vägledande funktion för andra aktörer. Region Kronoberg har två roller, som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) och som utförare (Länstrafiken Kronoberg). Regionstyrelsen fullgör Region Kronobergs uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för genomförande och uppföljning av TFP. TFP är att betrakta som en beställning från RKM till Trafiknämnden. Insatser beslutas inom ramen för ordinarie verksamhets- och budgetplanering.

Målbilden är Hållbar kollektivtrafik för alla. Målen är att kollektivtrafiken ska

 • Ha fler och nöjdare resenärer.
 • Vara tillgänglig och enkel att använda.
 • Vara robust och pålitlig.
 • Bli mer resurseffektiv och bidra till en minskad klimatpåverkan.
 • Bidra till ökad hälsa.
 • Bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region.
 • Planeras och utföras för en ökad ekonomisk resurseffektivitet.

Paus

Mötet återupptas strax

13. Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2016-2025

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att anta Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2016-2025 med Sven Sunessons (C) och Michael Öbergs (MP) ändringsyrkanden från RSAU 2015-11- 04 samt Sven Sunessons (C) ändringsyrkande från RS 2015-11-16,

att uppdra till regionstyrelsen att ansvara för genomförande och uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet,

att uppdra till trafiknämnden att på uppdrag av regionstyrelsen verkställa Trafikförsörjningsprogrammet samt

att uppdra till trafiknämnden att under 2016 ta fram kortsiktiga och långsiktiga måltal för punktlighet för såväl stadstrafik som regiontrafik.

Sammanfattning

Ärendet gäller ett nytt Trafikförsörjningsprogram (TFP) för Kronobergs län 2016-2025. Syftet är att tillhandahålla långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera och utvecklas i länet för kvinnor och män, pojkar och flickor i olika åldrar och för att stödja regional hållbar tillväxt. Det nya programmet ersätter det tidigare från 2012.

TFP har upprättats i samråd med berörda intressenter och följs upp i en ettårsoch fyraårscykel i enlighet med Gröna Kronoberg 2025 (RUS). TFP är styrande för Region Kronobergs verksamhet, och har en vägledande funktion för andra aktörer. Region Kronoberg har två roller, som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) och som utförare (Länstrafiken Kronoberg). Regionstyrelsen fullgör Region Kronobergs uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för genomförande och uppföljning av TFP. TFP är att betrakta som en beställning från RKM till Trafiknämnden. Insatser beslutas inom ramen för ordinarie verksamhets- och budgetplanering.

Målbilden är Hållbar kollektivtrafik för alla. Målen är att kollektivtrafiken ska

 • Ha fler och nöjdare resenärer.
 • Vara tillgänglig och enkel att använda.
 • Vara robust och pålitlig.
 • Bli mer resurseffektiv och bidra till en minskad klimatpåverkan.
 • Bidra till ökad hälsa.
 • Bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region.
 • Planeras och utföras för en ökad ekonomisk resurseffektivitet.

14. Taxor och avgifter för år 2016 i hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa förändringar av avgifter i öppen hälso- och sjukvård enligt föreliggande förslag,

att avgiften i sluten vård bibehålls på oförändrad nivå under år 2016,

att fastställa tandvårdstaxor för frisktandvård från 2016-03-01 och övriga taxeförändringar inom tandvården från 2016-01-15 i enlighet med förslaget,

att ytterligare förändringar av taxor och avgifter hänskjuts för beredning och beslut juni 2016 avseende 2017 samt

att de totala taxeförändringarna ska vara minst kostnadsneutralt, jämfört med dagens system, efter förändringar som beslutas i juni.

Sammanfattning

Som ett led i beredningen av Finansplan för 2016 har en översyn genomförts av regionens taxor och avgifter i hälso- och sjukvården. Ärendet återremitterades av hälso- och sjukvårdsnämnden § 84/2015 med motiveringen att utförligare underlag med konsekvensanalys erfordrades för att kunna ta ställning till enhetstaxa. I föreliggande förslag har beslut om enhetstaxa lyfts ut för ytterligare beredning och beslut i juni 2016. Taxor och avgifter kommer att fortsatt utredas för eventuella förändringar inför 2017.

Följande förändringar föreslås:

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1)

Förslag till förändring från 1 januari 2016:

 • Avgiftsbefria specialistpsykiatriska patienter med avsaknad av sjukdomsinsikt.
 • Avgiftsfri tobaksavvänjning (intäktsbortfall 30 tkr).
 • Införa möjlighet att köpa ett frikort för hälso- och sjukvård.
 • Införa uteblivande avgift för BVC (intäktsökning 200 tkr).
 • Uteblivande avgift för nödvändig tandvård, tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling ska följa tandvårdstaxans gällande avgifter för motsvarande besök.

Förslag till förändringar från 1 juli 2016:

 • Ej debitera gynekologiskt cellprov (intäktsbortfall helår 1 mnkr, 2016 ca 500 tkr).
 • Ej debitera mammografi (intäktsbortfall helår 3,6 mnkr, 2016 ca 1,8 mnkr) – täcks av generellt stadsbidrag.
 • Inkludera resterande screeningavgifter i högkostnadsskyddet (intäktsbortfall helår ca 200 tkr, 2016 ca 100 tkr).

Avgifter i sluten vård (bilaga 2) – inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 3) – Förslag till förändring från 1 januari 2016:

 • Övriga bidrag
 •  Införa bidrag för hemodialys – 6 000 kronor/år/patient

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom (bilaga 4) – Förslag till förändring 1 januari 2016:

 • Debitera för kopior gällande allmän handling i övrigt,
 • 1-9 sidor - 0 kronor
 • 10 kopior eller fler – 6 kronor / sida

 

Avgifter Intäktsökning / intäktsminskning Intäktsökning / intäktsminskning
  2016 Helårseffekt
Ej debitera gynekologiskt cellprov (från juli 2016) -0,5 mnkr kronor -1 mnkr
Ej debitera mammografi (från juli 2016) -0 kronor (inräknat stadsbidrag år 2016) -0 kronor (inräknat stadsbidraget år 2017)
Inkludera resterande screeningavgifter i högkostnadsskyddet (från juli 2016) -0,1 mnkr -0,2 mnkr
Avgiftsfri tobaksavvänjning -30 000 kronor -30 000 kronor
Uteblivande avgift BVC + 0,2 mnkr + 0,2 mnkr
Summa: -0,4 mnkr -1 mnkr

 

Avgifter för allmäntandvård (bilaga 5) och specialisttandvårdstaxa (bilaga 6). Förslag till förändring från 1 januari 2016:

 • Allmäntandvårdstaxan höjs med 2,5 % och specialisttaxan med 2,7 %
 • Avgift för frisktandvård höjs från 2016-03-01
 • Övriga taxeförändringar inom tandvården gäller från 2016-01-15

Paus

Mötet återupptas ca kl. 10:20

15. Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (Debatt)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att i enlighet med regionstyrelsens rekommendation från § 236/2015 uppdatera samtliga lämnade budgetförslag enligt de nya förutsättningar som redovisats för regionstyrelsen.

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa mål och styrtal för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2016 och flerårsplan 2017-2018,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 70 mnkr 2016 (57,9 mnkr för 2017 samt 42,9 mnkr för 2018) jfr med 2015 för ofinansierade kostnader enligt budgetförslag för att nå en ekonomi i balans,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 35 mnkr 2016 (35 mnkr för 2017 samt 35 mnkr för 2018) jfr med 2015 för åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, t ex ökad grundbemanning,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 8 mnkr 2016 (8 mnkr 2017 samt 8 mnkr 2018) jfr med 2015 för effektiva cancerprocesser,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 5,3 mnkr 2016 (5,3 mnkr för 2017 samt 5,3 mnkr för 2018) jfr med 2015 för satsningar på barn- och ungdomars psykiska ohälsa,

att i hälso- och sjukvårdsnämndens ram ta i anspråk statsbidrag för Professionsmiljarden, Cancersatsning, Glasögonbidrag och Barn- och ungdomars psykiska ohälsa på 35,3 mnkr för 2016-2018,

att till Kulturnämnden tillskjuta 0,3 mnkr för Kulturparkens verksamhet,

att i finansieringen ta statsbidraget för generell förstärkning, 19 mnkr 2016 och därefter 10 mnkr av hälso- och sjukvård i anspråk i enlighet med rekommendation från SKL,

att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, de uppdrag som följer av denna, samt prognosantaganden, driftbudgetram 5 359 mnkr och investeringsram 532 mnkr för år 2016,

att fördela driftbudgetram 2016 på 5 358 mnkr enligt följande:

 • hälso- och sjukvårdsnämnd 3 550 mnkr
 • trafiknämnd 302 mnkr
 • regional utvecklingsnämnd 48 mnkr
 • kulturnämnd 51 mnkr
 • styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 • regionstyrelsen 1 258 mnkr, varav
  • vårdval 854 mnkr
  • regionservice 30 mnkr
  • regionstab 68 mnkr
  • regiongemensamt 272 mnkr
  • förtroendemannaorganisation 32 mnkr
 • generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare)

att fastställa vårdersättning primärvård för 2016 till 3 848 kr exklusive moms per listad och år,

att fastställa barntandvårdspengen för 2016 till 1 316 kr per barn och år 3 -19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 266 kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 166 kr per barn och år för områdesansvar,

att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå,

att i samband med budgetprocess 2017- 2019 uppta diskussion om finansiering alternativt effektiviseringar för att uppnå en hållbar ekonomi samt

att föreslå oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2016.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Regionstyrelsen 2015-11-16

I samband med regionstyrelsens behandling av Finansplan 2016 § 236/2015 redovisade ekonomidirektören Jens Karlsson uppdaterade ekonomiska förutsättningar avseende ett antal områden i Budget 2016 med flerårsplan 2017- 2018. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet att rekommendera regionfullmäktige att uppdatera samtliga av de budgetförslag som tidigare behandlats av regionstyrelsen inför regionfullmäktige enligt de nya förutsättningarna.

Paus

Mötet återupptas ca kl. 11:45

15. Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (Debatt)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att i enlighet med regionstyrelsens rekommendation från § 236/2015 uppdatera samtliga lämnade budgetförslag enligt de nya förutsättningar som redovisats för regionstyrelsen.

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa mål och styrtal för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2016 och flerårsplan 2017-2018,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 70 mnkr 2016 (57,9 mnkr för 2017 samt 42,9 mnkr för 2018) jfr med 2015 för ofinansierade kostnader enligt budgetförslag för att nå en ekonomi i balans,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 35 mnkr 2016 (35 mnkr för 2017 samt 35 mnkr för 2018) jfr med 2015 för åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, t ex ökad grundbemanning,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 8 mnkr 2016 (8 mnkr 2017 samt 8 mnkr 2018) jfr med 2015 för effektiva cancerprocesser,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 5,3 mnkr 2016 (5,3 mnkr för 2017 samt 5,3 mnkr för 2018) jfr med 2015 för satsningar på barn- och ungdomars psykiska ohälsa,

att i hälso- och sjukvårdsnämndens ram ta i anspråk statsbidrag för Professionsmiljarden, Cancersatsning, Glasögonbidrag och Barn- och ungdomars psykiska ohälsa på 35,3 mnkr för 2016-2018,

att till Kulturnämnden tillskjuta 0,3 mnkr för Kulturparkens verksamhet,

att i finansieringen ta statsbidraget för generell förstärkning, 19 mnkr 2016 och därefter 10 mnkr av hälso- och sjukvård i anspråk i enlighet med rekommendation från SKL,

att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, de uppdrag som följer av denna, samt prognosantaganden, driftbudgetram 5 359 mnkr och investeringsram 532 mnkr för år 2016,

att fördela driftbudgetram 2016 på 5 358 mnkr enligt följande:

 • hälso- och sjukvårdsnämnd 3 550 mnkr
 • trafiknämnd 302 mnkr
 • regional utvecklingsnämnd 48 mnkr
 • kulturnämnd 51 mnkr
 • styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 • regionstyrelsen 1 258 mnkr, varav
  • vårdval 854 mnkr
  • regionservice 30 mnkr
  • regionstab 68 mnkr
  • regiongemensamt 272 mnkr
  • förtroendemannaorganisation 32 mnkr
 • generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare)

att fastställa vårdersättning primärvård för 2016 till 3 848 kr exklusive moms per listad och år,

att fastställa barntandvårdspengen för 2016 till 1 316 kr per barn och år 3 -19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 266 kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 166 kr per barn och år för områdesansvar,

att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå,

att i samband med budgetprocess 2017- 2019 uppta diskussion om finansiering alternativt effektiviseringar för att uppnå en hållbar ekonomi samt

att föreslå oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2016.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Regionstyrelsen 2015-11-16

I samband med regionstyrelsens behandling av Finansplan 2016 § 236/2015 redovisade ekonomidirektören Jens Karlsson uppdaterade ekonomiska förutsättningar avseende ett antal områden i Budget 2016 med flerårsplan 2017- 2018. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet att rekommendera regionfullmäktige att uppdatera samtliga av de budgetförslag som tidigare behandlats av regionstyrelsen inför regionfullmäktige enligt de nya förutsättningarna.

Paus

Mötet återupptas kl. 13:30

15. Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (Debatt)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att i enlighet med regionstyrelsens rekommendation från § 236/2015 uppdatera samtliga lämnade budgetförslag enligt de nya förutsättningar som redovisats för regionstyrelsen.

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa mål och styrtal för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2016 och flerårsplan 2017-2018,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 70 mnkr 2016 (57,9 mnkr för 2017 samt 42,9 mnkr för 2018) jfr med 2015 för ofinansierade kostnader enligt budgetförslag för att nå en ekonomi i balans,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 35 mnkr 2016 (35 mnkr för 2017 samt 35 mnkr för 2018) jfr med 2015 för åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, t ex ökad grundbemanning,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 8 mnkr 2016 (8 mnkr 2017 samt 8 mnkr 2018) jfr med 2015 för effektiva cancerprocesser,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 5,3 mnkr 2016 (5,3 mnkr för 2017 samt 5,3 mnkr för 2018) jfr med 2015 för satsningar på barn- och ungdomars psykiska ohälsa,

att i hälso- och sjukvårdsnämndens ram ta i anspråk statsbidrag för Professionsmiljarden, Cancersatsning, Glasögonbidrag och Barn- och ungdomars psykiska ohälsa på 35,3 mnkr för 2016-2018,

att till Kulturnämnden tillskjuta 0,3 mnkr för Kulturparkens verksamhet,

att i finansieringen ta statsbidraget för generell förstärkning, 19 mnkr 2016 och därefter 10 mnkr av hälso- och sjukvård i anspråk i enlighet med rekommendation från SKL,

att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, de uppdrag som följer av denna, samt prognosantaganden, driftbudgetram 5 359 mnkr och investeringsram 532 mnkr för år 2016,

att fördela driftbudgetram 2016 på 5 358 mnkr enligt följande:

 • hälso- och sjukvårdsnämnd 3 550 mnkr
 • trafiknämnd 302 mnkr
 • regional utvecklingsnämnd 48 mnkr
 • kulturnämnd 51 mnkr
 • styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 • regionstyrelsen 1 258 mnkr, varav
  • vårdval 854 mnkr
  • regionservice 30 mnkr
  • regionstab 68 mnkr
  • regiongemensamt 272 mnkr
  • förtroendemannaorganisation 32 mnkr
 • generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare)

att fastställa vårdersättning primärvård för 2016 till 3 848 kr exklusive moms per listad och år,

att fastställa barntandvårdspengen för 2016 till 1 316 kr per barn och år 3 -19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 266 kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 166 kr per barn och år för områdesansvar,

att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå,

att i samband med budgetprocess 2017- 2019 uppta diskussion om finansiering alternativt effektiviseringar för att uppnå en hållbar ekonomi samt

att föreslå oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2016.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Regionstyrelsen 2015-11-16

I samband med regionstyrelsens behandling av Finansplan 2016 § 236/2015 redovisade ekonomidirektören Jens Karlsson uppdaterade ekonomiska förutsättningar avseende ett antal områden i Budget 2016 med flerårsplan 2017- 2018. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet att rekommendera regionfullmäktige att uppdatera samtliga av de budgetförslag som tidigare behandlats av regionstyrelsen inför regionfullmäktige enligt de nya förutsättningarna.

Paus

Mötet återupptas ca kl. 15.00

15. Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (Debatt)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att i enlighet med regionstyrelsens rekommendation från § 236/2015 uppdatera samtliga lämnade budgetförslag enligt de nya förutsättningar som redovisats för regionstyrelsen.

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa mål och styrtal för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2016 och flerårsplan 2017-2018,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 70 mnkr 2016 (57,9 mnkr för 2017 samt 42,9 mnkr för 2018) jfr med 2015 för ofinansierade kostnader enligt budgetförslag för att nå en ekonomi i balans,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 35 mnkr 2016 (35 mnkr för 2017 samt 35 mnkr för 2018) jfr med 2015 för åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, t ex ökad grundbemanning,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 8 mnkr 2016 (8 mnkr 2017 samt 8 mnkr 2018) jfr med 2015 för effektiva cancerprocesser,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 5,3 mnkr 2016 (5,3 mnkr för 2017 samt 5,3 mnkr för 2018) jfr med 2015 för satsningar på barn- och ungdomars psykiska ohälsa,

att i hälso- och sjukvårdsnämndens ram ta i anspråk statsbidrag för Professionsmiljarden, Cancersatsning, Glasögonbidrag och Barn- och ungdomars psykiska ohälsa på 35,3 mnkr för 2016-2018,

att till Kulturnämnden tillskjuta 0,3 mnkr för Kulturparkens verksamhet,

att i finansieringen ta statsbidraget för generell förstärkning, 19 mnkr 2016 och därefter 10 mnkr av hälso- och sjukvård i anspråk i enlighet med rekommendation från SKL,

att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, de uppdrag som följer av denna, samt prognosantaganden, driftbudgetram 5 359 mnkr och investeringsram 532 mnkr för år 2016,

att fördela driftbudgetram 2016 på 5 358 mnkr enligt följande:

 • hälso- och sjukvårdsnämnd 3 550 mnkr
 • trafiknämnd 302 mnkr
 • regional utvecklingsnämnd 48 mnkr
 • kulturnämnd 51 mnkr
 • styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 • regionstyrelsen 1 258 mnkr, varav
  • vårdval 854 mnkr
  • regionservice 30 mnkr
  • regionstab 68 mnkr
  • regiongemensamt 272 mnkr
  • förtroendemannaorganisation 32 mnkr
 • generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare)

att fastställa vårdersättning primärvård för 2016 till 3 848 kr exklusive moms per listad och år,

att fastställa barntandvårdspengen för 2016 till 1 316 kr per barn och år 3 -19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 266 kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 166 kr per barn och år för områdesansvar,

att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå,

att i samband med budgetprocess 2017- 2019 uppta diskussion om finansiering alternativt effektiviseringar för att uppnå en hållbar ekonomi samt

att föreslå oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2016.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Regionstyrelsen 2015-11-16

I samband med regionstyrelsens behandling av Finansplan 2016 § 236/2015 redovisade ekonomidirektören Jens Karlsson uppdaterade ekonomiska förutsättningar avseende ett antal områden i Budget 2016 med flerårsplan 2017- 2018. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet att rekommendera regionfullmäktige att uppdatera samtliga av de budgetförslag som tidigare behandlats av regionstyrelsen inför regionfullmäktige enligt de nya förutsättningarna.

Paus

Mötet återupptas ca kl. 16.20

15. Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (Debatt)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att i enlighet med regionstyrelsens rekommendation från § 236/2015 uppdatera samtliga lämnade budgetförslag enligt de nya förutsättningar som redovisats för regionstyrelsen.

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa mål och styrtal för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med Budgetförslag 2016 och flerårsplan 2017-2018,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 70 mnkr 2016 (57,9 mnkr för 2017 samt 42,9 mnkr för 2018) jfr med 2015 för ofinansierade kostnader enligt budgetförslag för att nå en ekonomi i balans,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 35 mnkr 2016 (35 mnkr för 2017 samt 35 mnkr för 2018) jfr med 2015 för åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, t ex ökad grundbemanning,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 8 mnkr 2016 (8 mnkr 2017 samt 8 mnkr 2018) jfr med 2015 för effektiva cancerprocesser,

att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 5,3 mnkr 2016 (5,3 mnkr för 2017 samt 5,3 mnkr för 2018) jfr med 2015 för satsningar på barn- och ungdomars psykiska ohälsa,

att i hälso- och sjukvårdsnämndens ram ta i anspråk statsbidrag för Professionsmiljarden, Cancersatsning, Glasögonbidrag och Barn- och ungdomars psykiska ohälsa på 35,3 mnkr för 2016-2018,

att till Kulturnämnden tillskjuta 0,3 mnkr för Kulturparkens verksamhet,

att i finansieringen ta statsbidraget för generell förstärkning, 19 mnkr 2016 och därefter 10 mnkr av hälso- och sjukvård i anspråk i enlighet med rekommendation från SKL,

att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, de uppdrag som följer av denna, samt prognosantaganden, driftbudgetram 5 359 mnkr och investeringsram 532 mnkr för år 2016,

att fördela driftbudgetram 2016 på 5 358 mnkr enligt följande:

 • hälso- och sjukvårdsnämnd 3 550 mnkr
 • trafiknämnd 302 mnkr
 • regional utvecklingsnämnd 48 mnkr
 • kulturnämnd 51 mnkr
 • styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 • regionstyrelsen 1 258 mnkr, varav
  • vårdval 854 mnkr
  • regionservice 30 mnkr
  • regionstab 68 mnkr
  • regiongemensamt 272 mnkr
  • förtroendemannaorganisation 32 mnkr
 • generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare)

att fastställa vårdersättning primärvård för 2016 till 3 848 kr exklusive moms per listad och år,

att fastställa barntandvårdspengen för 2016 till 1 316 kr per barn och år 3 -19 år för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 266 kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 166 kr per barn och år för områdesansvar,

att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå,

att i samband med budgetprocess 2017- 2019 uppta diskussion om finansiering alternativt effektiviseringar för att uppnå en hållbar ekonomi samt

att föreslå oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2016.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Regionstyrelsen 2015-11-16

I samband med regionstyrelsens behandling av Finansplan 2016 § 236/2015 redovisade ekonomidirektören Jens Karlsson uppdaterade ekonomiska förutsättningar avseende ett antal områden i Budget 2016 med flerårsplan 2017- 2018. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet att rekommendera regionfullmäktige att uppdatera samtliga av de budgetförslag som tidigare behandlats av regionstyrelsen inför regionfullmäktige enligt de nya förutsättningarna.

15. Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (Beslut)

16. Fastställande av Finansplan 2016 med plan 2017-2018 samt uppdatering av budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa Finansplan för 2016 samt uppdatera regionstyrelsens förslag till Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 utifrån nya förutsättningar enligt finansplanen, vilket innebär:

att fastställa Region Kronobergs driftbudgetram 5 359 mnkr, finansiering till 5 406 mnkr och investeringsram 532 mnkr för år 2016.

att fördela driftbudgetram 2016 på 5 359 mnkr enligt följande:

 • hälso- och sjukvårdsnämnd 3 550 mnkr
 • trafiknämnd 302 mnkr
 • regional utvecklingsnämnd 48 mnkr
 • kulturnämnd 51 mnkr
 • styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 • regionstyrelsen 1 257 mnkr, varav:
 • vårdval 854 mnkr
 • regionservice 30 mnkr
 • regionstab 68 mnkr
 • regiongemensamt 273 mnkr
 • förtroendemannaorganisation 32 mnkr
 • generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare)

att utifrån finansplan fastställa finansiella mål för 2016-2018:

 • Resultatmål 2016 0,9 %, 2017 0,5 % och för 2018 0,0 %.
 • Självfinansieringsgrad investeringar 2016 46 %, 2017 26 % och 2018 32 %.
 • Likviditet 2016-2018 som lägst 700 mnkr.
 • Pensionsförvaltning – över minst 3 procent. 
 • Självfinansieringsgrad Länstrafiken – Region Kronobergs målsättning är att kollektivtrafiken totalt sett för samtliga trafikslag ska självfinansieras till minst 50 procent under 2016-2018.

Sammanfattning

Förslaget till finansplan har arbetats fram baserat på uppdaterade planeringsförutsättningar avseende skatteunderlagsutveckling, utjämningssystem, befolkningsutveckling, pensionsprognos samt regeringens budgetproposition för 2016. Jämfört med tidigare budgetförslag i Regionstyrelsen i oktober 2015 noteras förändringar som får konsekvenser för såväl nettokostnadsram, finansiering och resultatnivå för planperioden 2016-2018.

Främst påverkar ny prognos för pensionskostnader som visar på minskade kostnader för 2016, ökade kostnader för premier till LÖF samt lägre avskrivningar än tidigare budgeterat.

Prognos över Kronobergs skatteunderlag visar vissa förändringar jämfört med tidigare budgetunderlag. Skatteintäktsprognosen har i oktober försämrats med 12 mnkr, inkomstutjämning med 1 mnkr och kostnadsutjämningen har försämrats med 4 mkr. Reglering-och strukturbidrag har förbättrats med 15 mnkr. I finansplanen finns en tabell som beskriver förändringarna jämfört mot tidigare budgetförslag.

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Paus

Mötet återupptas snart

17. Årsredovisning och revisionsberättelse Alvesta Samordningsförbund

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bevilja förbundsstyrelsen för Alvesta Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Sammanfattning

Landstinget Kronoberg har tillsammans med Alvesta kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen varit en av fyra huvudmän i Alvesta Samordningsförbund som bildades 2007. Verksamheten startade 2008 och målgrupp för verksamheten har varit personer i åldern 16-64 år, med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, behöver extra stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden och är aktuella hos minst två av de ingående huvudmännen.

Alvesta Samordningsförbund avvecklades vid årsskiftet och har genom en sammanläggning med Växjö Samordningsförbund bildat Samordningsförbundet Värend från 1 januari 2015 där Region Kronoberg är en av huvudmännen tillsammans med Alvesta kommun, Växjö kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Alvesta Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

I revisionsberättelsen påtalar revisorerna vissa brister avseende målformulering och måluppfyllelse. Vid Region Kronobergs granskning av årsredovisningen konstateras att det saknas finansiella mål samt att flera mål inte är uppfyllda eller inte möjliga att följa upp. Målformulering och måluppföljning bedöms som ett förbättringsområde för verksamheten som fortsätter inom Samordningsförbundet Värend.

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Alvesta Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

18. Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds Samordningsförbund

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av fyra huvudmän i Markaryds Samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds kommun, som har kontakt med minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning.

Markaryds Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

I underlaget till revisionsberättelsen påtalas vissa brister avseende verifikationers underlag, momshantering, målformulering och måluppfyllelse. Region Kronberg vill efter granskning av årsredovisning och underlag påtala följande förbättringsområden: redovisningsunderlag och klassificering av kostnader, momshantering som bör ske i samordningsförbundet som är en egen juridisk enhet samt målformulering och måluppföljning.

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Markaryds Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

19. Markaryds samordningsförbund – äskande av budgetmedel 2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att utöka ramen för budgetmedel till Markaryds samordningsförbund med 35 000 kronor till totalt 410 000 kronor för 2016.

Sammanfattning

Markaryds samordningsförbund har till Region Kronoberg inkommit med äskande av budgetmedel för år 2016.

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av fyra huvudmän i Markaryds Samordningsförbund. Enligt lag om finansiell samordning §5 ska Försäkringskassan stå för 50% av kostnaderna för den finansiella samordningen, region/landsting bidra med 25% och ingående kommuner med 25%. Staten har inför 2016 beslutat om ny fördelningsmodell och Försäkringskassan har aviserat om en utökning av budgetmedel för Markaryds samordningsförbund med 70 000 kronor från 2016. Markaryds kommun har därefter fattat beslut om att utöka budgetmedel för samordningsförbundet från 375 000 till 410 000 kronor, en ökning med 35 000 kronor som matchar statens utökning av budgetmedel.

Region Kronoberg har innevarande år 2015 avsatt 375 000 kronor i budgetmedel till samordningsförbundet. Föreslås att Region Kronoberg beslutar att utöka budgetmedel 2016 med 35 000 kronor till totalt 410 000 kronor.

20. Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bilda kommunalförbund tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige: Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens landsting,

att godkänna förslag till förbundsordning,

att godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting,

att inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4, vilket utgör 189 128 kronor,

att godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till förbundets förfogande,

att inbetala 20% av Region Kronobergs andel av förbundets fasta kostnader för preliminär budget per 5 januari 2016 enligt bilaga 5 b, vilket utgör 84 000 kronor samt

att utse en ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.

Sammanfattning

Ett arbete har pågått sedan 2012 om samverkan för den luftburna ambulanssjukvården. Samverkansavtal har tecknats med samtliga landsting/regioner. Landstingsstyrelsen beslutade 2014-01-28 § 18 att delta i en nationell upphandling av ambulansverksamhet med flygplan.

2014 påbörjades ett gemensamt arbete för att bilda ett kommunalförbund för ambulansflyget i Sverige. Ett förslag till förbundsordning sändes på remiss till samtliga landsting/regioner och ärendet behandlades av landstingsstyrelsen §147/2014. Landstinget Kronoberg ställde sig positiv till bildandet av ett Kommunalförbund för Svenskt ambulansflyg under förutsättning att förslaget till förbundsordning kompletterades och förtydligades. Utifrån remissyttranden har förbundsordningen bearbetats och nu föreligger ett slutligt förslag till förbundsordning som ska beslutas av landsting/regioner. Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygverksamheten och överta befintliga samverkansavtal mellan de 21 landstingen/regionerna och Västerbotten från den 1 januari 2016. Den ordinarie driftstarten förväntas ske 2018.

21. Regionsamverkan Sydsverige

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att tillstyrka förslaget till stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan Sydsverige,

att tillstyrka förslaget till budget och medlemsavgifter,

att välja åtta ledamöter till representantskapet,

att välja regionstyrelsens ordförande Anna Fransson med Robert Olesen som dennes ersättare och Suzanne Frank med Sven Sunesson som dennes ersättare som Region Kronobergs ledamöter i styrelsen,

att avsätta 300 000 kronor vardera för år 2016 samt 2017 att tas ur regiondirektörens budget för oförutsätt samt

att utträda ur SydSam och att samarbetet i Sydsverige framöver sker inom ramen för föreningen Regionsamverkan Sydsverige.

Sammanfattning

Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Region Halland och Region Jönköpings län enades man om stadgar och överenskommelse för den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige.

Regionsamverkan Sydsverige träder i kraft den 1 januari 2016. Regelbunden återkoppling av arbetet i Regionsamverkan Sydsverige görs till styrelsen och regionfullmäktige

Motsvarande beslut som detta ärende fattas i samtliga medlemsorganisationer i enlighet med det gemensamma möte som hölls den 21 augusti 2015.

Region Kronoberg påtalar att i stadgarna för den ideella föreningen saknas uppgifter om föreningens sätesort samt uppgift om verksamhets- och räkenskapsår.

22. Ägardirektiv 2016 för ALMI Företagspartner

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB för 2016 med reservation för finansiering samt

att beslut om finansiering av ALMI:s verksamhet tas av Regionala utvecklingsnämnden inom den budgetram för 2016 som beslutas av Regionfullmäktige.

Sammanfattning

Region Kronoberg och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar gemensamt årsvisa ägardirektiv för det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Ägardirektivet innefattar både låne- och rådgivningsverksamheten. Efter gemensamma ägaröverläggningar har moderbolagets ägardirektiv bearbetats till bilagda förslag.

Inför 2016 har vissa förändringar gjorts i direktivets struktur, vilket bl.a. innebär att dokumentet har blivit något kortare och mer koncist i vissa avseenden. Vissa avsnitt har slagits samman för att på ett bättre sätt koppla till bolagets verksamhet.

I bilagda beslutsunderlag och förslag till ägardirektiv redovisas de förändringar som gjorts i förhållande till 2015 års direktiv.

I finansieringstabellen finns belopp angivna, vilka är oförändrade från 2015. Beslut om finansiering av ALMI:s verksamhet tas av regionala utvecklingsnämnden inom den budgetram för 2016 som beslutas av Regionfullmäktige.

23. Svar på motion – Region Kronoberg bör gå med i Teknikcollege

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att ge Regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp en diskussion med Teknikcollege för att bli en del av samarbetet. Kronobergs län är beroende av en livskraftig tillverkningsindustri och det finns stora framtida kompetensbehov. Trots detta har många industriprogram tvingats läggas ned på grund av för få sökande till utbildningarna. Teknikcollege Kronoberg är en samverkansplattform som arbetar med att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Eftersom Region Kronoberg har ett regionalt ansvar för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning skulle det vara lämpligt att även regionen går med som en part i Teknikcollege på samma sätt som i Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Regionala utvecklingsnämnden ges i uppdrag att ta en diskussion med Teknikcollege Kronoberg om möjligt medlemskap/stärkt samverkan. Region Kronoberg har redan idag ett nära samarbete med Teknikcollege i en rad frågor och delfinansierar med hjälp av regionala utvecklingsmedel en utvidgning av Teknikcollege Kronoberg till att innefatta hela länet. Teknikcollege är just nu inne i en expansionsfas, vilket öppnar upp för en dialog om hur samverkan ytterligare kan utvecklas.

24. Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte har behandlats färdigt.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Under 2015 har hittills 15 motioner inkommit till regionfullmäktige. Av dessa har nio inte slutbehandlats av regionfullmäktige. Tio medborgarförslag har inkommit under 2015, av dessa har åtta inte slutbehandlats.

Därutöver finns ett ej slutbehandlat medborgarförslag från 2014.

25. Redovisning av medborgarförslag som har beslutats i styrelse och nämnder

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats i styrelse och nämnder 2015.

Sammanfattning

Under 2015 har hittills följande fyra medborgarförslag beslutats i styrelse och nämnder:

 • Att inom Landstinget Kronoberg se till att det finns en samordnare för barn som drabbats av hjärntumör och genomgått cancerbehandling – Åsa och Tobias Lundström (14LTK1355). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 28/2015 att medborgarförslaget anses som besvarat.
 • Att Region Kronoberg står för merkostnader för merkostnader vid dialys i hemmet för njursjuka över 65 år – Sven Viberg (14LTK1259). Regionfullmäktige beslutade § 35/2015 att ersättning ska ingå i översyn av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården samt att därmed bifall medborgarförslaget.
 • Önskemål om att Växjö ska uppmärksamma världsprematurdagen – Viktoria Ingvarsson (15RK1060). Hälso- och sjukvårdsberedningen beslutade § 85/2015 att medborgarförslaget inte hanteras vidare eftersom dess förslag inte är inom Region Kronobergs ansvarsområde.
 • Inte försvarbart med avgift för vissa hjälpmedel – Ulla Holmqvist (156RK1736). Regionfullmäktiges presidium beslutade vid beredning 2015-10-14 att inte hantera medborgarförslaget vidare eftersom att det inte är inom Region Kronobergs ansvarsområde.

26. Produktion och sändning av regionfullmäktige 2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2016 via webben, kabel-tv och närradio,

att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning, produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2016 samt

att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2016 för förtroendemannaorganisationen.

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige i dåvarande Landstinget Kronoberg beslutade 2012 att göra fullmäktiges sammanträden mer tillgängliga för medborgarna genom sändning via webben samt via kabel-tv i Växjö. Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om fortsatt direktsändning via webb-tv och kabel-tv för regionfullmäktige i den nybildade Region Kronoberg.

Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad transparens och tillgänglighet till Region Kronobergs högsta beslutande organ.

27. Annonsering av regionfullmäktige 2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att tillkännagivande av tid och plats för regionfullmäktige under 2016 ska införas i Smålandsposten och Smålänningen.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen kap 5, 10 § ska uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.

Regionfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 7 punkt 1 reglerar att fullmäktige för varje år bestämmer i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska föras in.

28. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden som ska genomföras vid sammanträdet behandlas av valberedningen som därefter lägger fram förslag till regionfullmäktige.

29. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Angående generalplanearbetet

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I februari 2014 beslutade landstingsfullmäktige om ett generalplanearbete som innebär omfattande byggnation på lasaretten i Ljungby och Växjö samt på Sigfridsområdet. Generalplanearbetet innebär mycket stora investeringar som vid beslutet angavs till ca 2,7 miljarder kronor. Arbetet kommer att innebära förbättrade förutsättningar för vården inom en rad olika områden. Det händer mycket både i omvärlden och i Region Kronoberg som kan påverka arbetet. Det kan vara ändrade rön inom vården, läget på byggmarknaden eller det ekonomiska läget. Det har nu snart gått två år sedan det ursprungliga beslutet och därför kan det vara intressant att veta hur arbetet fortskrider.

 1. Håller tidplanen för generalplanen?
 2. Om inte, på vilket sätt har tidplanen ändrats?
 3. Håller den totala kostnadsramen som det ser ut idag?
 4. Finns det anledning att revidera inriktningen på generalplanen?"

30. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Inställda operationer

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I mitten av oktober nåddes vi av informationen att omkring 500 planerade operationer inte kan genomföras som beräknat. Enligt chefen för Kirurgicentrum beror detta främst på bristen av specialistsjuksköterskor. Nu har vi nåtts av information att det kan vara så många som 700 planerade operationer som inte kan genomföras enligt plan.

I en interpellation som ställdes på Regionfullmäktige 150930 efterfrågades vilka åtgärder som vidtas för att rekrytera fler narkossjuksköterskor. Svaret som då gavs var att Region Kronoberg under våren 2016 kommer att ha fler färdiga narkossjuksköterskor. Detta är inte tillräckligt. Läget är akut och konkreta åtgärder måste vidtas omgående.

Därför frågar jag Anna Fransson:

 • Vilka åtgärder ska du vidta i nuläget för att säkerställa en trygg och säker vård för våra patienter som väntar på operation?
 • Hur mycket beräknas kön växa tills dess att de nya narkossjuksköterskorna kan vara i fullt arbete?
 • Planerar Region Kronoberg att skriva avtal och köpa operationer från något annat landsting/region?"

31. Besvarande av frågor

32. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 25 november kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö (på Vilhelm Mobergs gata 4), och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Klicka här och bläddra ner för att hitta länkar till alla kallelser, inklusive interpellationssvar, till dagens möte.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.